Daňová optimalizace s.r.o. – odpočet daňové ztráty


pondělí 18.03.2024 |Ing. Alena Křístková |Archiv

Jedním z legálních způsobů, jak si může poplatník snížit základ daně, je uplatnění daňové ztráty.

Základ daně je ovšem možné snížit pouze o daňovou ztrátu, tj. ztrátu vykázanou v daňovém přiznání. Nelze odečítat účetní ztrátu, tj. ztrátu vykázanou v účetnictví. V praxi totiž může nastat situace, že má s.r.o. účetní ztrátu, ale kladný základ daně.

Kdy lze ztrátu odečíst

Ve zdaňovacím období 2023 může poplatník odečíst daňovou ztrátu vzniklou v období 2018 – 2022 a snížit si tím základ daně. Pokud naopak vznikne ztráta za zdaňovací období 2023, může ji poplatník uplatnit v zdaňovacích obdobích 2024 až 2028. Ztrátu vzniklou za období 2023 je možné uplatnit také zpětně za období 2021 a 2022, a to pomocí tzv. zpětného odpočtu ztráty.

Zpětný odpočet ztráty

Možnost odečítat ztrátu zpětně byla zavedena poprvé za zdaňovací období 2020. Ztrátu lze uplatnit zpětně za dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období. V případě ztráty za 2023 ji lze uplatnit za období 2021 a 2022.

Výše uplatnitelné daňové ztráty je omezena maximální částkou 30 000 000 Kč (v souhrnu za obě předcházející období). Ztráta se zpětně uplatňuje prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Již uplatněná daň z minulého období tak představuje přeplatek na dani. O vrácení přeplatku musí daňový poplatník požádat. FÚ přeplatek nevrací automaticky.

Zbývající část ztráty, kterou poplatník neuplatní zpětně prostřednictvím dodatečných přiznání, může uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích, v případě ztráty za 2023 ve zdaňovacích obdobích 2024 až 2028.

Možnost vzdát se práva na uplatnění ztráty

Při zpětném uplatnění ztráty se poplatník může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty v následujícím období. To může být výhodné zejména v případě, kdy je celá ztráta uplatněna zpětně, tzn. celá ztráta za 2023 je uplatněna v dodatečných přiznáních za 2021 a 2022 a nezbývá již žádná neuplatněná část ztráty do dalších období.

Vzdání se práva musí poplatník oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví, tj. v případě ztráty za 2023 do 1. 4. 2024, v případě podání přiznání daňovým poradcem do 1.7.2024.

Proč by se měl poplatník vzdávat práva na uplatnění ztráty?

Hlavním důvodem je, že dojde ke zkrácení lhůty pro stanovení daně, tj. zjednodušeně období, kdy může finanční úřad přijít na kontrolu. Obecná lhůta pro stanovení daně činí 3 roky. V případě, že poplatník vykáže daňovou ztrátu, tak se tato lhůta prodlouží o 5 let. V případě ztráty za 2023 by lhůta pro stanovení daně (a tedy i pro případnou daňovou kontrolu) skončila v roce 2031, tedy 3 roky po posledním roce uplatnění ztráty (2028).

Pokud se poplatník vzdá práva na uplatnění ztráty, bude pro něj platit obecná lhůta 3 roky. Vzdání se práva na uplatnění ztráty nelze vzít zpět, je potřeba si ho dobře rozmyslet. V případě, že zbývá ještě část ztráty, kterou je možné uplatňovat v dalších obdobích a jedná se o významnou částku, je vhodné se práva na uplatnění ztráty nevzdávat.

Kdy nelze ztrátu odečítat

Ztrátu nelze odečítat, došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole, tj. ke změnám v podílech na základním kapitálu o více než 25 %. To neplatí, pokud při změně společníků pochází alespoň 80 % tržeb ze stejné činnosti. To znamená, že v případě s.r.o. musí dojít jak ke změně ve složení společníků, tak zároveň ke změně činnosti, ze které pochází tržby.