Vliv konsolidačního balíčku na mzdu zaměstnance


čtvrtek 11.01.2024 |Ing. Helena Hardynová |Archiv

V souvislosti se schválením konsolidačního balíčků dochází ke změnám, které ovlivní výši čistých mezd zaměstnanců. Významně se také mění pravidla pro poskytování zaměstnaneckých benefitů.

Slevy na dani

Od 1.1.2024 dochází ke zrušení slevy na dani na studenta a ke zrušení tzv. školkovného (sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení.

Sleva na manželku/manžela zůstala zachována, avšak za zpřísnění podmínek. Kromě stávajících podmínek (vztah manžel-manželka, vlastní příjem nepřesahující 68 000 Kč za zdaňovací období, společně hospodařící domácnost) přibyla podmínka vyživovaného dítěte do 3 let věku ve společně hospodařící domácnosti. Na tuto slevu tak bude mít nárok výrazně menší počet lidí.

Nezdanitelné části základu daně

Ruší se možnost odečíst si od základu daně příspěvky zaplacené odborové organizaci a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Progresivní zdanění

Progresivní sazba daně 23% se uplatní od 1.1.2024 již od 3násobku průměrné mzdy, resp. 36násobku průměrné mzdy.

Výše průměrné mzdy pro 2024

Měsíčně (3násobek PM)

Ročně (36násobek PM)

43 967 Kč

131 901 Kč

1 582 812 Kč

Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

Znovu se zavádí nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6%. Celkový odvod pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnance tedy činí 7,1% (z původních 6,5%).

Při průměrné mzdě 43 967 Kč bude čistá mzda nižší o 264 Kč.

Příspěvek na stravování

Pravidla pro vyplácení nepeněžitého příspěvku (stravenky) a peněžitého příspěvku na stravování (tvz. stravenkový paušál) se sjednocují. Zapomeňme tedy na nákladové členění stravenek 45% a 55%.

U stravenek i stravenkového paušálu je příjem u zaměstnance do částky 116,20 Kč osvobozen. Nad tuto částku bude zatížen nejen zdaněním, ale také sociálnímu a zdravotnímu pojištění. U zaměstnavatele je to daňovým nákladem bez ohledu na výši.

Nárok vzniká při odpracování každé jedné směny, která je delší než 3 hodiny. Jestliže je tatáž směna včetně přestávky delší než 11 hodin, má zaměstnanec nárok na další příspěvek na stravování.

Nadále zůstává pravidlo, že zaměstnanci nelze poskytnout příspěvek na stravování, pokud mu během směny vznikl nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Nepeněžní zaměstnanecké benefity

Konsolidační balíček zavedl zcela nová pravidla pro poskytování nepeněžitých zaměstnaneckých benefitů. Od 1.1.2024 jsou benefity omezeny limitem poloviny průměrné mzdy, tedy 21 984 Kč.

Zaměstnaneckým benefitem se rozumí nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi:

  • z fondu kulturních a sociálních potřeb,
  • ze sociálního fondu,
  • ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo
  • na vrub nákladů (výdajů), které nejsou náklady (výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Jedná se o tyto nepeněžní příspěvky:

  • pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,
  • použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
  • příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
  • příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Do výše uvedeného limitu jsou příspěvky pro zaměstnance osvobozeny a pro zaměstnavatele jsou nedaňovým nákladem. Cokoliv nad limit bude zaměstnanci zdaněno a sraženo sociální a zdravotní pojištění, zaměstnavatel pak toto bude mít v daňových nákladech.

Proto bude nutná evidence těchto benefitů u jednotlivých zaměstnanců. Předpokládáme, že se na tuto oblast také zaměří ČSSZ při kontrolách plnění povinností zaměstnavatele v pojištění.

Finanční správa vydala na konci roku 2023 rozsáhlou Metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024, která určitě stojí za prostudování. Jsou zde rozebrány jednotlivé benefity a problematika okamžiku vzniku nepeněžního příjmu v souvislosti s tzv. benefitními kartami. V metodice jsou dále uvedeny přehledné tabulky vybraných benefitů a jejich daňové dopady na zaměstnance a na zaměstnavatele.