--> -->

Komplexní vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví:

 • sestavení účetního rozvrhu účetní jednotky
 • kontrola a zaúčtování formálních náležitostí účetních dokladů
 • vedení hlavní knihy a knih analytických účtů
 • kontrola formálních náležitostí daňových dokladů k DPH, včetně evidence daňových dokladů
 • zpracování přiznání k DPH a souvisejících hlášení, elektronické podávání na FÚ
 • evidence pokladny, včetně inventury
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence dlouhodobého majetku, včetně inventarizace
 • inventarizace rozvahových účtů
 • tisk měsíčních ( čtvrtletních) výsledků hospodaření dle požadavků klienta
 • zpracování a tisk roční účetní závěrky ( výkaz zisku a ztráty, rozvaha, přílohy)
 • tvorba interních směrnic účetní jednotky
 • zpracování statistických hlášení a výkazů pro ČSÚ podle potřeb klienta

Vedení daňové evidence

 • vedení deníku příjmů a výdajů
 • kontrola formálních náležitostí daňových dokladů k DPH
 • zpracování přiznání k DPH a souvisejících hlášení, elektronické podávání na FÚ
 • evidence pokladny, včetně inventury
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence dlouhodobého majetku, včetně inventarizace
 • tisk výsledků hospodaření
 • zpracování a tisk roční závěrky

 

Vysoká kvalita účetnictví za příznivou cenu, individuální přístup ke každému klientovi.

 

Cena

Cena za vedení účetnictví a daňové evidence je závislá na množství a připravenosti prvotních dokladů. Vycházíme z množství položek v předcházejícím roce, případně z předpokládaného rozsahu u začínajících podnikatelů.